Transport odpadów

Przewóz odpadów powinien odbywać się według wymagań z zakresu ochrony środowiska, z dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, a także w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów. Szczególną ostrożność należy zachować podczas transportu odpadów niebezpiecznych – zastosowanie znajdą wówczas przepisy i regulacje dot. przewozu ładunków niebezpiecznych.

Transport odpadów to inaczej ich przemieszczanie z miejsca wytwarzania do miejsc odzysku, unieszkodliwiania lub składowania. Usługi transportu odpadów mogą wykonywać firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Spółka 4 Partners GmbH uzyskała takie zezwolenie i oferuje kompleksowe usługi transportu odpadów.

Pojazdy wykorzystywane przez 4 Partners GmbH do przewozu odpadów są odpowiednio wyposażone i przeznaczone gównie do tej funkcji. Samochody używane do transportu odpadów spełniają także wymogi wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowym oraz Konwencji ADR, jeśli mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi. Regularnie szkolimy również kierowców i podwykonawców w zakresie uregulowań dot. postępowania z odpadami i ich przewozu.

Pozostałe usługi